Nepal Times
Nepal Times
3
Shares

हेलम्बु र मेलम्ची जान गोरेटो बाटो निर्माण गरिँदै

साउन १६ र त्यसपछिको मेलम्ची खोलामा आएको लगातारको बाढीले मोटरबाटो बगाएपछि हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची–६ का स्थानीयवासी हिड्न सहजताका लागि स्थानीयको अग्रसरतामा गोरेटो बाटो निर्माण गरिँदै ।

तस्बिर : देवराज सुवेदी/रासस

x]nDa’ / d]nDrL hfg uf]/]6f]af6f] lgdf{0f ul/Fb}
l;Gw’kfNrf]s,@# ;fpgM
;fpg !^ / To;kl5sf] d]nDrL vf]nfdf cfPsf] nuftf/sf] af9Ln] df]6/af6f] aufPkl5 x]nDa’ ufpFkflnsf / d]nDrL–^ sf :yfgLojf;L lx8g ;xhtfsf nflu uf]/]6f] af6f] lgdf{0f ul/Fb} . tl:a/M b]j/fh ;’j]bL÷/f;;

तपाईंको प्रतिक्रिया

© copyright 2023 and all right reserved to Nepal Times | Design & Develop By : InDesign Media Pvt. Ltd.